വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍ / സബ്സിഡികള്‍,ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍

ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍