കരിങ്കല്‍ ക്വാറികള്‍

വെള്ളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ കരിങ്കല്‍ ക്വാറികള്‍ക്ക് അനുമതി നല്കിയിട്ടില്ല.