ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍
ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി മൊബൈല്‍ നം. സി.യു.ജി. നം ഹാജര്‍
1 കെ.സുരേഷ് കുമാര്‍ സെക്രട്ടറി 9946723453 9496044627
2 പ്രസന്ന എസ്.റ്റി അസി. സെക്രട്ടറി 9446205953 8078324964
3 മഞ്ജു.എസ് ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് 9496263493 8078324965
4 സജീവ്കുമാര്‍ വി കെ അക്കൌണ്ടന്‍റ് 9447123788 8078324966
5 നിഷ.എം.എസ് സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക് 9995679527 8078324967
7 ഷാഹിന എം.എച്ച്. സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക് 9605209195 8078324968
8 പ്രമോദ് ജെ ജെ സീനിയര്‍ ക്ളര്‍ക്ക് 9496377017 8078324969
6 ബിബിന്‍ വി.ബി സീനിയര്‍  ക്ളര്‍ക്ക് 9446441368 8078324970
13 വേക്കന്‍റ് ക്ലര്‍ക്ക് 9995444104 8078324971
9 മിഥുന്‍ ജോസഫ് ക്ളര്‍ക്ക് 9037405631 8078324972
11 അനന്തു രമേഷ് ക്ളര്‍ക്ക് 9961315365 8078324973
12 നിസമോള്‍ എ എച്ച് ക്ലര്‍ക്ക് 9497095504 8078324974
10 നെജിമോള്‍ എ ക്ളര്‍ക്ക് 9995998466 8078324975
16 വി. വിമല ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് 9562362631 8078324976
15 സാലി ഗോപിനാഥന്‍ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് 9400632351 8078324977
14 സാല്‍ രവീന്ദ്രന്‍ ഡ്രൈവര്‍ 9446205820 8078324978
17 ഗോപലകൃഷ്ണന്‍ കെ റ്റി പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന്‍ 9744019224
18 സത്യന്‍ കെ എസ് പാര്‍ട്ട് ടൈം ഫെറിമാന്‍ 9526250530
19 സലിം കെ വി പാര്‍ട്ട് ടൈം ഫെറിമാന്‍ 9656721231
20 ബൈജു വി പി പാര്‍ട്ട് ടൈം ഫെറിമാന്‍ 9037839904
21 ശിശുപാലന്‍ കെ കെ പാര്‍ട്ട് ടൈം ഓഫീസ് സ്വീപ്പര്‍ 9991423200
22 ചക്രാധരന്‍ എ ജി പാര്‍ട്ട് ടൈം  സ്ളൂയീസ് വാച്ചര്‍ 9605842250
23 അബ്ദുള്‍ അസീസ് പാര്‍ട്ട് ടൈം പൌണ്ട് കീപ്പര്‍ 9746828987
24 വേക്കന്‍റ് ഫൂള്‍ ടൈം  സ്വീപ്പര്‍
25 പ്രിയ.ഇ.ബി ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 9605090308 8078325083