പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സേവനങ്ങള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷ ഫോറങ്ങള്‍

ഓണര്‍ഷിപ്പ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

കെട്ടിടത്തിന് പുതുതായി നമ്പര്‍ നല്കുന്നതിനുളള അപേക്ഷ

സ്ഥലം ഡവലപ്പ്മെന്റ് പെര്‍മിറ്റിനുള്ള അപേക്ഷ

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റുകള്‍ പുതിയവക്കും, ഉപയോഗമാറ്റത്തിനും

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ് പുതുക്കുന്നതിന്- ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ

ദുര്‍ബല വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുളള വാസഗൃഹത്തിന് പെര്‍മിറ്റ് 60m2 ന് താഴെ

100m2 വരെ ഉള്ള വാസഗൃഹങ്ങള്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ്

കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റല്‍

ജനന മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷ

ജനന രജിസ്റ്ററില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ

ജനന രജിസ്റ്ററില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സ്കൂളില്‍ ചേര്‍ത്തത്

ജനന രജിസ്റ്ററില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ- വിദ്യാഭ്യാസം നേടാത്തവര്‍

ജനന രജിസ്റ്ററില്‍ ചേര്‍ത്ത പേര് തിരുത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ..

ജനനം വൈകി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ജില്ലാ രജി. ആര്‍.ഡി.ഒ അപേക്ഷ

ജനന രജിസ്ട്രേഷനില്‍ തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ

മരണം വൈകി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ജില്ലാ രജി. ആര്‍.ഡി.ഒ അപേക്ഷ

ജനന രജിസ്റ്റര്‍-സ്കൂള്‍ ജനന തീയതി അന്തരം

ജനന രജിസ്റ്റര്‍-സ്കൂള്‍ ജനന തീയതി അന്തരം

വിവാഹം രജി. തദ്ദേശ രജി.രജി. ജനറല്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷ - 45 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍

വിവാഹം രജി. തദ്ദേശ രജി.രജി. ജനറല്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷ

വിവാഹ രജി. സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

വിവാഹ_പൊതു_ രജി. സാരവത്തല്ലാത്ത വിവരങ്ങള്‍‌ തിരുത്തല്‍-

വിവാഹ_പൊതു_ രജി. സാരവത്തായ വിവരങ്ങള്‍‌ തിരുത്തല്‍- ഡി.ഡി.പി.-ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷ

വിവാഹ_പൊതു_ രജി. സാരവത്തായ വിവരങ്ങള്‍‌ തിരുത്തല്‍- ഡി.ഡി.പി.-ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷ

ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷനുളള അപേക്ഷ

വിധവ പെന്‍ഷന്‍ അപേക്ഷ ഫോറം

വികലാംഗ പെന്‍ഷനുള്ള അപേക്ഷ ഫാറം

കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷനുള്ള അപേക്ഷ ഫാറം

50 വയസിനു മുകളില്‍ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്‍- പെന്‍ഷനുള്ള അപേക്ഷ ഫാറം

പെന്‍ഷന്‍ അഫിഡവിറ്റ്

സാധുക്കളായ വിധവകളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായം

ജനനം മരണം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല - നോണ്‍ അവൈലബിലിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

തൊഴില്‍രഹിത വേതനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ