പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കോട്ടയം
ബ്ളോക്ക്     

:

കടുത്തുരുത്തി
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

19.29 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

16

 
ജനസംഖ്യ

:

21584
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

10845
സ്ത്രീകള്‍

:

10739
ജനസാന്ദ്രത

:

1119
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

990
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

94
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

97
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

90
Source : Census data 2001