പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ഇടുക്കി
ബ്ളോക്ക്     

:

ഇളംദേശം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

36.6 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

15

 
ജനസംഖ്യ

:

19652
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

9931
സ്ത്രീകള്‍

:

9721
ജനസാന്ദ്രത

:

643
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

979
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

91
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

93
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

88
Source : Census data 2001