മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍പ്രസിഡന്‍റുമാരുടെ പേരുവിവരം ഔദ്യോഗിക കാലാവധി
1 കെ.സി മാത്യൂ കദളിക്കാട്ടില്‍ 1963-1979
2 എന്‍ വി വര്‍ക്കി നിരപ്പേല്‍ 1979-1984
3 എന്‍ വി വര്‍ക്കി നിരപ്പേല്‍ 1988-1995
4 റ്റിമ്പിള്‍ മാഗി പാറേപ്പുരക്കല്‍ 1995-2000
5 പി.കെ സജീവ് 2000-2005
6 എന്‍ വി വര്‍ക്കി നിരപ്പേല്‍ 2005-2009