ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍

ദാരിദ്രരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാക്കുന്ന നിരവധി പദ്ധതികള്‍ ഇന്ന് നടപ്പിലുണ്ട്. തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം, ഭവന നിര്‍മ്മാണ ധനസഹായം, ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി, പശു, ആട് വളര്‍ത്തല്‍ ധനസഹായം, നെല്‍കൃഷിക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം, ഭവന നിര്‍മ്മാണ ധനസഹായം, വിവാഹധനസഹായം, കക്കൂസ് നിര്‍മ്മാണ ധനസഹായം, അംഗന്‍ വാടി കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള പൂരക പോഷകാഹാര പരിപാടി, ശാരീരികവും മാനസികവുമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ക്ഷേമ പരിപാടികള്‍ സാധുജനങ്ങള്‍ക്കായി പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. കൂടാതെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍, വിധവാ പെന്‍ഷന്‍, കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍, ശാരീരികവും മാനസികവുമായി വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍, 50 വയസിന് മേല്‍ പ്രയമുള്ള അവിവാഹിതകളായ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍, തൊഴില്‍ രഹിത വേതനം എന്നിവയും ഗ്രാമവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമേകുന്നു. കൂടാതെ സ്വയം തൊഴില്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ഉതകുന്ന ഒരു കുടുംബശ്രീ മെയിന്‍ യൂണിറ്റും അതിന്റെ കീഴില്‍ പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 163 സബ് ഗ്രൂപ്പുകളും രണ്ട് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്‍

സ്വയം തൊഴിലും മറ്റ് തൊഴില്‍ പദ്ധതികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ബി.പി.എല്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥായിയായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുക. സ്വര്‍ണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സ്വരോസ്ഗര്‍ യോജന (എസ്.ജി.എസ്.വൈ) യെയാണ് കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷനാക്കി (നാഷണല്‍ ലൈവലിഹുഡ് മിഷന്‍ ‍- എന്‍ .ആര്‍ .എല്‍ .എം) മാറ്റുന്നത്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ ഉറപ്പുനിയമം-2005

2008 ഫെബ്രുവരി 2 മുതല്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നു.