പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

പാലക്കാട്
ബ്ളോക്ക്

:

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

26.86ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

13

ജനസംഖ്യ

:

15649
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

7368
സ്ത്രീകള്‍

:

8281
ജനസാന്ദ്രത

:

583
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1124
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

87.27
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

91.46
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

83.58
Source : Census data 2001