സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി യോഗങ്ങള്‍

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ്കമ്മറ്റി യോഗം

ക്രമ നം. വര്‍ഷം തീയതി
1 2017 10.01.2017
2 2017 10.02.2017
3 2017 08.03.2017
4 2017 24.03.2017
5 2017 30.03.2017
6 2017 10.04.2017
7 2017 08.05.2017
8 2017 08.06.2017
9 2017 06.07.2017
10 2017 03.08.2017

വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി യോഗം

ക്രമ നം. വര്‍ഷം തീയതി
1 2017 07.01.2017
2 2017 02.02.2017
3 2017 04.03.2017
4 2017 20.03.2017
5 2017 12.04.2017
6 2017 02.05.2017
7 2017 01.06.2017
8 2017 17.07.2017

ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി യോഗം

ക്രമ നം. വര്‍ഷം തീയതി
1 2017 09.01.2017
2 2017 23.01.2017
3 2017 13.02.2017
4 2017 04.03.2017
5 2017 24.03.2017
6 2017 10.04.2017
7 2017 02.05.2017
8 2017 12.06.2017
9 2017 15.07.2017

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി യോഗം

ക്രമ നം. വര്‍ഷം തീയതി
1 2017 05.01.2017
2 2017 04.02.2017
3 2017 04.03.2017
4 2017 07.04.2017
5 2017 02.05.2017
6 2017 16.05.2017
7 2017 17.06.2017
8 2017 27.07.2017