ജനറല്‍ കമ്മറ്റി യോഗങ്ങള്‍

വര്‍ഷം മീറ്റിംഗ് നമ്പര്‍ മീറ്റിംഗ് തരം തീയതി സമയം
2017 1 ഭരണസമിതി യോഗം 17.01.2017 11.00 എ.എം
2017 2
ഭരണസമിതി യോഗം
02.02.2017 02.00 പി.എം
2017
3 ഭരണസമിതി യോഗം
04.02.2017 11.00 എ.എം
2017 4 ഭരണസമിതി യോഗം
14.02.2017 11.00 എ.എം
2017 5 ഭരണസമിതി യോഗം
23.02.2017 04.00 പി.എം
2017 6 ഭരണസമിതി യോഗം
07.03.2017 11.00 എ.എം
2017 7 ഭരണസമിതി യോഗം
21.03.2017 10.30 എ.എം
2017 8 ഭരണസമിതി യോഗം
27.03.2017 10.30 എ.എം
2017 9 ഭരണസമിതി യോഗം
29.03.2017 01.30 പി.എം
2017 10 ഭരണസമിതി യോഗം
31.03.2017 11.30 എ.എം
2017 11 ഭരണസമിതി യോഗം
17.04.2017 10.30 എ.എം
2017 12 ഭരണസമിതി യോഗം
26.04.2017 02.00 പി.എം
2017 13 ഭരണസമിതി യോഗം
03.05.2017 11.00 എ.എം
2017 14 ഭരണസമിതി യോഗം
19.05.2017 11.00 എ.എം
2017 15 ഭരണസമിതി യോഗം
02.06.2017 11.00 എ.എം
2017 16 ഭരണസമിതി യോഗം
30.06.2017 10.30 എ.എം
2017 17 ഭരണസമിതി യോഗം
25.07.2017 11.00 എ.എം
2017 18 ഭരണസമിതി യോഗം
28.07.2017 02.00 പി.എം