പൊതുവിവരങ്ങള്‍

map

ജില്ല

:

കോട്ടയം
ബ്ളോക്ക്

:

വാഴൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

23.46 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

13

ജനസംഖ്യ

:

15811
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

7855
സ്ത്രീകള്‍

:

7956
ജനസാന്ദ്രത

:

674
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1009
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

96
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

97
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

95
Source : Census data 2001

മേല്‍ വിലാസം വെള്ളാവൂര്‍ ഗ്രാമപ്ചായത്ത് ആഫീസ്

മണിമല പി.ഓ

കോട്ടയം

പി.ന്‍‌- 686543

ഇ-മെയില്‍ vellavoorgpktm@gmail.com
ഓഫീസ് ഫോണ്‍ 04828-247125
സെക്രട്ടറി 9496044731
പ്രസിഡന്‍റ് 9496044730