ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക  www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്