അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍