വെള്ളാവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
മണിമല പി.ഓ
കോട്ടയം ജില്ല
പി.ന്‍. 686543
ഫോണ്‍ 04828-247125
ഇ-മെയില്‍ - vellavoorgpktm@gmail.com
പ്രസിഡന്‍റ് - 9496044730
സെക്രട്ടറി - 9496044731