വാഹന ലേല പരസ്യം

jeep-auction

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2017-18

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ് ടോപ്പ് വിതരണംലാപ്ടോപ്പ് വിതരണംലാപ് ടോപ്പ് വിതരണം

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതി

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

മേല്‍വിലാസം

വെള്ളാവൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
മണിമല പി.ഓ
കോട്ടയം ജില്ല
പി.ന്‍. 686543
ഫോണ്‍ 04828-247125
ഇ-മെയില്‍ - vellavoorgpktm@gmail.com
പ്രസിഡന്‍റ് - 9496044730
സെക്രട്ടറി - 9496044731

അറിയിപ്പുകള്‍

* കെട്ടിട നികുതി ഓണ്‍ലൈനായി അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സൌകര്യം


*ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി യോഗങ്ങള്‍

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Read the rest of this entry »