കേരളോത്സവം 2019

keralolsavam1keralolsavam11

വെളിയന്നൂര്‍ കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിന് നാഷ്ണല്‍ ക്വാളിറ്റി അഷ്വറന്‍സ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്(എന്‍.ക്യു.എ.എസ്) അംഗീകാരം

fhc-zoom

വെളിയന്നൂര്‍ കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിന് നാഷ്ണല്‍ ക്വാളിറ്റി അഷ്വറന്‍സ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്(എന്‍.ക്യു.എ.എസ്) അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. രാജ്യത്തെ മികച്ച കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര-ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം നല്‍കുന്ന ബഹുമതിയാണിത്. കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ ഈ ബഹുമതി നേടുന്ന ആദ്യ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ് വെളിയന്നൂര്‍.
രോഗികള്‍ക്കുള്ള മികച്ച സേവനങ്ങള്‍, മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യതയും വിതരണവും, ക്ലിനിക്കല്‍ സേവനങ്ങള്‍, പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, മാതൃ-ശിശു ആരോഗ്യം, ജീവിതശൈലി രോഗ നിയന്ത്രണം, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് സേവനങ്ങള്‍ തുടങ്ങി 8 വിഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നാഷ്ണല്‍ ക്വാളിറ്റി അഷ്വറന്‍സ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡിന്  പരിഗണിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനതലത്തിലും ദേശീയതലത്തിലുമുള്ള വിവിധമൂല്യനിര്‍ണയങ്ങളിലൂടെയാണ് ക്വാളിറ്റി അഷ്വറന്‍സ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡിനായി തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഈ സംഘങ്ങള്‍ ഓരോ ആശുപത്രിയും  പരിശേധിച്ചാണ് ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡം ഉറപ്പാക്കുന്നത്. ഇവയില്‍ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും എഴുപത്ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ മാര്‍ക്ക് നേടണം.ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് തുടര്‍ച്ചയായുള്ള ദേശീയ ഗുണനിലവാര അംഗീകാരം. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ആര്‍ദ്രം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്ന വെളിയന്നൂരിലെ ആശുപത്രിയെ കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രമായി ഉയര്‍ത്തിയത്. വൈകുന്നേരം  വരെയുള്ള മികച്ച ഒ.പി. സൗകര്യം, രജിസ്ട്രേഷന്‍ കൗണ്ടറുകള്‍, മുന്‍കൂട്ടി ബുക്കിംഗ് സൗകര്യം, മെച്ചപ്പെട്ട കാത്തിരിപ്പ് സ്ഥലങ്ങള്‍, കുടിവെള്ള-ടോയിലറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍, സ്ത്രീ സൗഹൃദ-ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദം, പ്രി-ചെക്കപ്പ് ഏരിയ, ലാബുകള്‍, ഡിസ്പ്ലേകള്‍, സ്വകാര്യതയുള്ള പരിശോധനാ മുറികള്‍, വിവിധ ക്ലിനിക്കുകള്‍ എന്നീ സൗകര്യങ്ങള്‍ കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തില്‍ ഉണ്ട്.
വെളിയന്നൂര്‍ കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിന് നാഷ്ണല്‍ ക്വാളിറ്റി അഷ്വറന്‍സ് സ്റ്റാഡ്(എന്‍.ക്യു.എ.എസ്) അംഗീകാരം

വെളിയന്നൂര്‍:  വെളിയന്നൂര്‍ കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിന് നാഷ്ണല്‍ ക്വാളിറ്റി അഷ്വറന്‍സ് സ്റ്റാന്‍റെര്‍ഡ്(എന്‍.ക്യു.എ.എസ്) അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. രാജ്യത്തെ മികച്ച കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര-ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം നല്‍കുന്ന ബഹുമതിയാണിത്. കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ ഈ ബഹുമതി നേടുന്ന ആദ്യ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ് വെളിയന്നൂര്‍.
രോഗികള്‍ക്കുള്ള മികച്ച സേവനങ്ങള്‍, മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യതയും വിതരണവും, ക്ലിനിക്കല്‍ സേവനങ്ങള്‍, പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, മാതൃ-ശിശു ആരോഗ്യം, ജീവിതശൈലി രോഗ നിയന്ത്രണം, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് സേവനങ്ങള്‍ തുടങ്ങി 8 വിഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നാഷ്ണല്‍ ക്വാളിറ്റി അഷ്വറന്‍സ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡിന്  പരിഗണിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനതലത്തിലും ദേശീയതലത്തിലുമുള്ള വിവിധമൂല്യനിര്‍ണയങ്ങളിലൂടെയാണ് ക്വാളിറ്റി അഷ്വറന്‍സ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡിനായി തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഈ സംഘങ്ങള്‍ ഓരോ ആശുപത്രിയും  പരിശേധിച്ചാണ് ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡം ഉറപ്പാക്കുന്നത്. ഇവയില്‍ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും എഴുപത്ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ മാര്‍ക്ക് നേടണം.ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് തുടര്‍ച്ചയായുള്ള ദേശീയ ഗുണനിലവാര അംഗീകാരം. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ആര്‍ദ്രം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്ന വെളിയന്നൂരിലെ ആശുപത്രിയെ കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രമായി ഉയര്‍ത്തിയത്. വൈകുന്നേരം  വരെയുള്ള മികച്ച ഒ.പി. സൗകര്യം, രജിസ്ട്രേഷന്‍ കൗണ്ടറുകള്‍, മുന്‍കൂട്ടി ബുക്കിംഗ് സൗകര്യം, മെച്ചപ്പെട്ട കാത്തിരിപ്പ് സ്ഥലങ്ങള്‍, കുടിവെള്ള-ടോയിലറ്റ് സൗകര്യങ്ങള്‍, സ്ത്രീ സൗഹൃദ-ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദം, പ്രി-ചെക്കപ്പ് ഏരിയ, ലാബുകള്‍, ഡിസ്പ്ലേകള്‍, സ്വകാര്യതയുള്ള പരിശോധനാ മുറികള്‍, വിവിധ ക്ലിനിക്കുകള്‍ എന്നീ സൗകര്യങ്ങള്‍ കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രത്തില്‍ ഉണ്ട്.

വെളിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റായി ശ്രീമതി ശോഭ നാരായണന്‍ ചുമതലയേറ്റു

വെളിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പുതിയ പ്രസിഡന്‍റായി ശ്രീമതി ശോഭ നാരായണന്‍ 15/05/2019 നു ചുമതലയേറ്റു.

വിമുക്തി ബോധവല്‍ക്കരണ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു.

25/02/2019 തീയതിയില്‍ വെളിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍

റിട്ട.അസി.എക്സൈസ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍  ശ്രീ കെ .ജി. സതീശന്‍റെ  നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ സെമിനാര്‍

img_20190225_112912

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചായത്തായി വെളിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചായത്തായി തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വെളിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികളും ജീവനക്കാരും ഇപ്പോഴത്തെ ജോയിന്‍റ് ഡയറക്ടറും മുന്‍ ഡിഡിപിയുമായ ശ്രീ. സലിം ഗോപാല്‍ സാറിനൊപ്പംകോട്ടയം ജില്ലയിലെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചായത്തായി തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വെളിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികളും ജീവനക്കാരും ഇപ്പോഴത്തെ ജോയിന്‍റ് ഡയറക്ടറും മുന്‍ ഡിഡിപിയുമായ ശ്രീ. സലിം ഗോപാല്‍ സാറിനൊപ്പം.

19/02/2019 ല്‍ തൃശൂര്‍ ലുലുകണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്‍ററില്‍ വച്ചു നടന്ന പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷപരിപാടിയുടെ വേദിയില്‍ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചായത്തായി തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വെളിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികളും ജീവനക്കാരും ബഹു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പു മന്ത്രി ശ്രീ. എ. സി മൊയ്തീനില്‍ നിന്നും മൊമെന്‍റോയും പ്രശസ്തി പത്രവും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.

19/02/2019 ല്‍ തൃശൂര്‍ ലുലുകണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്‍ററില്‍ വച്ചു നടന്ന പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷപരിപാടിയുടെ വേദിയില്‍ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ സെക്രട്ടറിയായി തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വെളിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി. ജിജി റ്റി,  ബഹു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പു മന്ത്രി ശ്രീ. എ. സി മൊയ്തീനില്‍ നിന്നും ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.

നോട്ടീസ്

നോട്ടീസ്

ആസൂത്രണ സമിതി/വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം

വെളിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രഥമ ജനറല്‍ബോഡി യോഗം,  നിലവിലുള്ള വികസന സ്ഥിതിവിശേഷം അവലോകനം നടത്തുന്നതിനും പുതിയപദ്ധതി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് പരിഗണിക്കുന്നതിനുമായി 2018 ഒക്ടോബര്‍15-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച  ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 മണിയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വച്ച് ചേരുന്നു.

ഐ എസ് ഒ പ്രഖ്യാപനവും ബഡ്സ് സ്കൂള്‍ ഉദ്ഘാടനവും

iso1

വെളിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ച ബഡ്സ് സ്കൂളിന്‍റേയും മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജന രംഗത്ത് പുതിയ ഇടപെടലായി മാറുന്ന ഹരിതകര്‍മ്മ സേനയുടേയും പ്രവര്‍ത്തനോദ്ഘാടനവും വെളിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്‍റെ ISO പ്രഖ്യാപനവും 2018 ജൂലൈ 13 വെള്ളിയാഴ്ച്ച അഡ്വ.മോന്‍സ് ജോസഫ് എം.എല്‍.എ യുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ വെച്ച് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. കെ.റ്റി ജലീല്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീ. സണ്ണി പാമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കുള്ള അനുവാദപത്രം കൈമാറി.

പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം

വെളിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു            ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെയും കൃഷിഭവന്‍റെയും മാഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുടെയും നേതൃത്വത്തില്‍ വെളിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു. ഗവ. യു പി സ്കൂള്‍ പൂവക്കുളത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി തങ്കമണി ശശി  പ്ലാവിന്‍തൈ നട്ട് ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

വെളിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെയും കൃഷിഭവന്‍റെയും മാഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുടെയും നേതൃത്വത്തില്‍  വെളിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു. 2018 ജൂണ്‍ 5-ാം തീയതി ഗവ. യു പി സ്കൂള്‍ പൂവക്കുളത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി തങ്കമണി ശശി പ്ലാവിന്‍തൈ നട്ട് ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

വെളിയന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍റര്‍ ഉദ്ഘാടനം

ആര്‍ദ്രം പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി വെളിയന്നൂര്‍ പി എച്ച് സി യെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍ററായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ബഹു. നിയമസഭാസ്പീക്കര്‍ ശ്രീ. പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

ആര്‍ദ്രം പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി വെളിയന്നൂര്‍ പി എച്ച് സി യെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെല്‍ത്ത് സെന്‍ററായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചടങ്ങ്  ബഹു. നിയമസഭാസ്പീക്കര്‍ ശ്രീ. പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു