വെളിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18

rptieschedules-1
rptincomeandexpenditure
rptledgertrialbalance-1
rptrp
rptrpschedules-1

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

audi-enquiry-1

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

audit-enquiry

വെളിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക

budget-preparation-helper-2019-20-12budget-preparation-helper-2019-20-13

budget-preparation-helper-2019-20-14

budget-preparation-helper-2019-20-20

budget-preparation-helper-2019-20

budget-preparation-helper-2019-201

budget-preparation-helper-2019-202

budget-preparation-helper-2019-203

budget-preparation-helper-2019-208

budget-preparation-helper-2019-209

budget-preparation-helper-2019-2010

budget-preparation-helper-2019-2011

വെളിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഡി.ആന്‍റ്.ഒ ലൈസന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍

licence

വെളിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ജീവനക്കാരുടെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, വേതനം സംബന്ധിച്ച്

91-section-details2

സബ്സിഡിയും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗ രേഖ

go20170403_16649

വെളിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

91-section-details-21

വെളിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

91-section-details-2

വെളിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക