വെളിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക

budget-preparation-helper-2019-20-12budget-preparation-helper-2019-20-13

budget-preparation-helper-2019-20-14

budget-preparation-helper-2019-20-20

budget-preparation-helper-2019-20

budget-preparation-helper-2019-201

budget-preparation-helper-2019-202

budget-preparation-helper-2019-203

budget-preparation-helper-2019-208

budget-preparation-helper-2019-209

budget-preparation-helper-2019-2010

budget-preparation-helper-2019-2011

വെളിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഡി.ആന്‍റ്.ഒ ലൈസന്‍സ് വിവരങ്ങള്‍

licence

വെളിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ജീവനക്കാരുടെ പേര്, ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം, വേതനം സംബന്ധിച്ച്

91-section-details2

സബ്സിഡിയും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗ രേഖ

go20170403_16649

വെളിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

91-section-details-21

വെളിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

91-section-details-2

വെളിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ക്യാരിബാഗ് നിര്‍മ്മാണം
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വൃദ്ധര്‍ക്ക് ചാരുകസേര
ദഹനപ്പെട്ടി
ആട് വിതരണം (എസ്.സി)
വിവാഹ ധനസഹായം
പട്ടിക വര്‍ഗ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരുടെ വീടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂര മാറ്റല്‍
മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
സഹായ ഉപകരണം
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
ശ്രവണ സഹായി
പഠനമുറി
മുചക്രവാഹനം

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

വീട് അറ്റകുറ്റപണി(ജനറല്‍)
വീട് അറ്റകുറ്റപണി(എസ്.സി)
വിവാഹധനസഹായം
കുറ്റികുരുമുളക് വിതരണം
മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
പഠനമുറി
സ്കൂട്ടര്‍
വാട്ടര്‍കണക്ഷന്‍
സ്വയം തൊഴില്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

വീട് അറ്റകുറ്റപണി (ജനറല്‍)
പഠനമുറി
വിവാഹ ധനസഹായം (എസ്.സി)
എസ്.സി. വൃദ്ധര്‍ക്ക് ചാരുകസേര
ആട് വിതരണം
പാലിന് ഇന്‍സന്‍റീവ്
കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി