ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

വീട് അറ്റകുറ്റപണി(ജനറല്‍)
വീട് അറ്റകുറ്റപണി(എസ്.സി)
വിവാഹധനസഹായം
കുറ്റികുരുമുളക് വിതരണം
മെറിറ്റോറിയല്‍ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
പഠനമുറി
സ്കൂട്ടര്‍
വാട്ടര്‍കണക്ഷന്‍
സ്വയം തൊഴില്‍

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

വീട് അറ്റകുറ്റപണി (ജനറല്‍)
പഠനമുറി
വിവാഹ ധനസഹായം (എസ്.സി)
എസ്.സി. വൃദ്ധര്‍ക്ക് ചാരുകസേര
ആട് വിതരണം
പാലിന് ഇന്‍സന്‍റീവ്
കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി

ലൈഫ് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍
സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവര്‍

ഫോര്‍ ദി പീപ്പിള്‍

പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് ഫോര്‍ ദി പീപ്പിള്‍ (http://pglsgd.kerala.gov.in)പരാതികള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി നല്‍കാം.
ഈ സംവിധാനം വഴി പഞ്ചായത്തുകളെയും നഗരസഭകളെയും സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് തരം പരാതികള്‍ക്ക് പരിഹാരം തോടാം.
1. സേവന ലഭ്യതയില്‍ വരുന്ന വീഴ്ചകള്‍
2. അഴിമതി സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍
വ്യാജപരാതികള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ആധാര്‍യ ഇലക്ഷന്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് നിര്‍ബന്ധം
പരാതിക്കാരുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങള്‍ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സൌകര്യം

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്

pesion-adalath-report

വെളിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്മേല്‍ എടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

Veliyanad Grama Panchayat permit-applications(01-06-2017 to 15-06-2017)

വെളിയനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൌരാവകാശ രേഖ 2017

welfare-activity

Tender Notice

Tender Notice (Secretary, Headmistress, I.C.D.S Supervisor)

tender-notice-new5
Tender Notice (A.E)

ae-tender-notice-new1
tender-correction

2016-17 വാർഷിക പദ്ധതി - പഞ്ചായത്ത് തല ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭവന നിർമ്മാണം(ജനറൽ)
ഭവന നിർമ്മാണം(പട്ടികജാതി)
വീട് അറ്റകുറ്റപണി(ജനറൽ)
വീട് അറ്റകുറ്റപണി(എസ്.സി)
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട യുവാക്കൾക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട യുവതികൾക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ
ഭൂമി വാങ്ങൽ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള യുവതിയുവാക്കൾക്ക് ലാപ്ടോപ്
വിവാഹധനസഹായം
പാലിന് ഇൻസന്റീവ്
പേപ്പർക്യാരി ബാഗ് നിർമ്മാണം
പ്രൊഫഷ്ണൽ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൃദ്ധർക്ക് ചാരുകസേര
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൃദ്ധർക്ക് കണ്ണട
ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്
അംഗപരിമിതർക്ക് മുച്ചക്ര വാഹനം
പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണം
സമഗ്ര പച്ചക്കറി വികസനം

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍