കോവിഡ് - 19 സാമൂഹ്യ അടുക്കള. സൗജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണം - ഗുണഭോക്താക്കൾ

comminity-kitchen-beneficiary-details2

വെളിനല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മഹാത്മാഗന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇ-ദർഘാസ് പരസ്യം

etender

tendernotice

tendernotice1

tendernotice2

tendernotice3

ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പുനർലേലം

shopping-complex-lelam-final-04102019

വെളിനല്ലൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 90% - ന് മുകളിൽ വസ്തു നികതി പിരിച്ചതിന് ചാത്തന്നൂർ പെർഫോമെൻസ് ഓഡിറ്റ് സൂപ്പർവൈസറിൽ നിന്നും പുരസ്കാരം ഏറ്റു വാങ്ങുന്നു

img-20190606-wa0010img-20190606-wa0015

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ​ മുഖേന പാലിന് സബ്സിഡി

നിബോധിത

പൊലിയോ പൊലി കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങൽ

ബട്ടർഫ്ലൈസ്

ബ്രോയിലർ പാർക്ക്

മുട്ട ഗ്രാമം

മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളർഷിപ്പ്

വയോജനങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ

ശ്രതി മധുരം

സംയോജിത കൃഷി വ്യാപനം

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി

എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്

കറവപശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ

ക്ഷീരകർഷക ജെ.എൽ.ജി - കൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്

ക്ഷീരകർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി

ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്

വനിത കർഷക ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്

വനിത സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് കറവപശു

വെറ്റിനറി സർജ്ജൻ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം എസ്.സി

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

കറവപശു വളർത്തൽ

പോത്തുകുട്ടി വളർത്തൽ എസ്.സി

പോത്തുകുട്ടി വളർത്തൽ

മുട്ടക്കോഴി വളർത്തൽ

വില്ലേജ് എകസ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഭവനപുനരുദ്ധാരണം എസ്.സി

ഐ.സി.ഡി.എസ് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്

അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനമുറി

ബിരുദ ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ എസ്.സി

Older Entries »