പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്

:

ഹരിപ്പാട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

14.02
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

13

ജനസംഖ്യ

:

12445
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

5991
സ്ത്രീകള്‍

:

6454
ജനസാന്ദ്രത

:

888
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1077
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

96
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

98
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

94
Source : Census data 2001