വീയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക - 2015 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു

  • മുകളില്‍ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക്  ചെയ്ത് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടികയുടെ ഹാര്‍ഡ് കോപ്പി ആവശ്യമുള്ളവര്‍ പേജ് ഒന്നിന് 2രൂപ നിരക്കില്‍ പഞ്ചായത്താഫീസില്‍ ഒടുക്കി വാങ്ങാവുന്നതാണ്.