വീയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ജോലി നോക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ വേതന വിവരങ്ങള്‍

വീയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ജോലി നോക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ വേതന വിവരങ്ങള്‍