വീയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് അനുമതി പത്രം നല്‍കിയ ഡി&ഒ ലൈസന്‍സ് നല്‍കിയ ലൈസന്‍സിയുടെ പട്ടിക ലൈസന്‍സിന്റെ കാലാവധി

വീയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് അനുമതി പത്രം നല്‍കിയ ഡി&ഒ ലൈസന്‍സ് നല്‍കിയ ലൈസന്‍സിയുടെ പട്ടിക ലൈസന്‍സിന്റെ കാലാവധി