വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍, സബ്സിഡികള്‍ ഇവ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ നടത്തിപ്പിന്‍റെ രീതി, ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുളള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങള്‍

വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍, സബ്സിഡികള്‍ ഇവ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ നടത്തിപ്പിന്‍റെ രീതി, ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുളള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങള്‍