വീയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടേയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

വീയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടേയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും