പ്രതിമാസ ജനന മരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്

birth-07/18

death-07/18

stiil-birth-07/2018