അറിയിപ്പ്

അറിയിപ്പ്

റീ ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

MGNREGS റീ ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

MGNREGS NAME BOARD

പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി യോഗം അജണ്ട, മിനിറ്റ്സ്, തീരുമാനങ്ങള്‍

മീറ്റിംഗ് തീരുമാനങ്ങള്‍

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19

പാലിന് സബ്സിഡി

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

മുട്ടക്കോഴി വിതരണം

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ നടീല്‍ വിത്ത് വിതരണം

നെല്‍കൃഷി വികസനം

സമഗ്രപച്ചക്കറി വികസനം

കറവപ്പശു വിതരണം- ജനറല്‍

കറവപ്പശു വിതരണം - പട്ടികജാതി വനിത

കറവപ്പശു വിതരണം - പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം

വീട് റിപ്പയര്‍ - ജനറല്‍

വീട് റിപ്പയര്‍ - പട്ടികജാതി

വീട് റിപ്പയര്‍ - പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സ്കൂട്ടര്‍ വിതരണം

കിണര്‍റിപ്പയര്‍(ബ്ലോക്ക്)- പട്ടികജാതി

പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠന സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

2016-2017

  Read the rest of this entry »

  ജൈവ പച്ചക്കറി - വഴിക്കടവ്

  782adfad-f84f-4586-9ef8-d4a5a3986df9

  968_92_1942_826-11

  യോഗദിനാചരണം

  20160621_11450020160621_11445420160621_11281620160621_1128161

  വഴിക്കടവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ചൈല്ഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന് സമിതി

  20160331_155244_resized_120160331_155320_resized_1

  അങ്കണ് വാടികള്ക്ക് ഗ്യാസ് കണ്ക്ഷന്

  Quotation-notice