ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

* 19-19 ഭവനം വാസയോഗ്യമാക്കൽ - എസ് സി

* 100-19 - ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്‌സിഡി

* 170-19 - കോക്ലിയാർ ഇമ്പ്ലാൻറ് സർജറി കഴിഞ്ഞവർക്ക് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകൽ

* 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ

* 88-19 - കറവ പശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ പദ്ധതി - എസ്.സി

* 85-19 - കറവ പശുക്കൾക്ക് കാലിത്തീറ്റ പദ്ധതി - ജനറൽ

* 82-19 - പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

* 84-19 - വനിതകൾക്ക് പെണ്ണാട് വിതരണം - എസ്.സി

* 83-19 - വനിതകൾക്ക് പെണ്ണാട് വിതരണം - ജനറൽ

* 25-19 ഭവനം വാസയോഗ്യമാക്കൽ - ജനറൽ

* 40-19 തുറസ്സായ കുടിവെള്ള കിണറുകൾ ശുചിത്വ കിണറുകളാക്കി മാറ്റൽ

* 39-19 പട്ടിക വർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങളുടെ വീട് വയറിംഗ്

* 36-19 - 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ - എസ്.സി

* 79-19 വെറ്റിലക്കൃഷിക്ക് ജൈവവളം

* 98-19 സമഗ്ര തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം

* 76-19 - ഇടവിളകിറ്റ് വിതരണം

* 75-19 പച്ചക്കറി വികസനം - ഗ്രോ ബാഗ് വിതരണം

* 75-19 പച്ചക്കറി വികസനം – തൈവിതരണം

* 77-19 വാഴക്കന്ന് വിതരണം

* 74-19 - സമഗ്ര നെൽ കൃഷി വികസനം

ടെണ്ടർ പരസ്യം

* വാഴക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണം 2017-18 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ടെണ്ടർ പരസ്യം

* വാഴക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണം 2017-18 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ടെണ്ടർ പരസ്യം

* വാഴക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണം 2017-18 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെണ്ടർ/റീടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ടെണ്ടർ പരസ്യം

* വാഴക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിലെ വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവർത്തികൾക്ക് ഇ-ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ടെണ്ടർ പരസ്യം

* വാഴക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണം 2017-18 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട താഴെ കാണിച്ച വിവിധ വാങ്ങൽ പദ്ധതികൾക്ക് ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു

* വാഴക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിലെ വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവർത്തികൾക്ക് ഇ-ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ടെണ്ടർ പരസ്യം

* കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ

* പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ

ലേലം നോട്ടീസ്

വാഴക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 9 ലെ ഗവ.എൽ.പി സ്കൂളിന്റെ പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ച് കൊണ്ട് പോകുന്നതിനുള്ള കുത്തക അവകാശം ലേലം നടത്തുന്നു.

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

* കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി ( പ്രോജെക്ട് : 143/18)

* കിണർ റീചാർജിംഗ്‌ (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി)

* കാർഷിക കീട രോഗ നിയന്ത്രണ പദ്ധതി ( പ്രോജെക്ട് :227/18)

* ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പാലിന് സബ്സിഡി (പ്രോജെക്ട് : 103/18)

* എസ് സി വനിതാ വിവാഹ ധനസഹായം (പ്രോജെക്ട് 148/17)

* എസ്.സി ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സൈഡ് വീൽ ഘടിപ്പിച്ച സ്‍കൂട്ടർ (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി)

* എസ് സി വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് സൈക്കിൾ വിതരണം (പ്രോജെക്ട് - 164/18)

* എസ് സി മെറിട്ടോറിയൽ സ്കോളർഷിപ്പ് (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി)

* തുറസ്സായ കിണര്‍ ശുചിത്വകിണര്‍ ആക്കി മാറ്റല്‍ -എസ് . സി (പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ : 97)

* 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ - എസ് സി (പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ : 206)

* എക്കോ ഷോപ്പ് (പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ : 225)

* ഉപരിപഠനം നടത്തുന്ന പട്ടിക വർഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്‌ടോപ് നൽകൽ (പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ : 165)

* 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ - എസ് ടി (പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ : 208)

* 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ വൃദ്ധർക്ക് കട്ടിൽ-(പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ : 227)

* ജലസേചന പമ്പ് സെറ്റിന് സബ്സിഡി നൽകൽ (പ്രൊജക്റ്റ് നമ്പർ : 120)

* തുറസ്സായ കിണർ ശുചിത്വ കിണർ ആക്കി മാറ്റൽ

* പച്ചക്കറി വികസനം (123)

* പട്ടികജാതി യുവജനങ്ങൾക്ക് വാദ്യോപകരണങ്ങൾ

* പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫർണിച്ചർ

* പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പരിപാടി

* പിവിസി കുടിവെള്ള ടാങ്ക് വിതരണം

* പോർട്ടബൾ ബയോ ബിൻസ്

* ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് സൈഡ് വീൽ ഘടിപ്പിച്ച സ്‍കൂട്ടർ

* മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളായ കുട്ടികൾക്ക് ഫർണിച്ചർ

* മാതൃകാ കാർഷിക പ്രദർശന തോട്ടങ്ങളും തരിശ് രഹിത ഗ്രാമവും

* മെറിറ്റോറിയൽ സ്കോളർഷിപ്പ്

* മെറിറ്റോറിയൽ സ്കോളർഷിപ്പ് 2

* വനിതകൾക്ക് മുട്ടകോഴി കുഞ്ഞുവിതരണം

* വാഴക്കട്ടെ മാതൃകാ ഹരിത ഭവനങ്ങൾ

* വികലാംഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്

* വികലാംഗർക്ക് ഉപകരണം നൽകൽ

* വെറ്റില കൃഷിക്ക് ജൈവവളം

* സമഗ്ര നെൽ കൃഷി വികസനം

ടെണ്ടർ

വാഴക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിലെ വിവിധ മരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നു.