പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്

:

പട്ടണക്കാട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

14.44
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

16

ജനസംഖ്യ

:

22384
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

10933
സ്ത്രീകള്‍

:

11451
ജനസാന്ദ്രത

:

1550
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1047
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

94
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

98
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

91
Source : Census data 2001