പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

കര്‍ഷകതൊഴിലാളി പെന്‍‍ഷന്‍

ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാര്‍‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍‍ഷന്‍

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്കുളള പെന്‍ഷന്‍

50 വയസ്സിനു മുകളില്‍‍ പ്രായമുളള അവിവാഹിതരായ വനിതകള്‍ക്കുളള പെന്‍ഷന്‍

വിധവാ പെന്‍ഷന്‍