വിവരാവകാശ നിയമം 2005

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

പേര് : ലത.എ.മേനോന്‍

മേല്‍വിലാസം : സെക്രട്ടറി , വയലാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വയലാര്‍.പി.ഒ., ചേര്‍ത്തല, ആലപ്പുഴ, കേരള. പിന്‍ - 688536

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0478-2592601

അപ്പീല്‍ അധികാരി

പേര് : ഒ.മീനാകുമാരി അമ്മ

മേല്‍വിലാസം : പഞ്ചായത്ത്  അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍.പി.ഒ. ആലപ്പുഴ, കേരള പിന്‍ - 688001

ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0477-2251599