വിലാസം

വയലാര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വയലാര്‍.പി.ഒ.

ചേര്‍ത്തല

ആലപ്പുഴ - 688536

ഫോണ്‍ -: 0478-2592601

പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ - 9496043626

സെക്രട്ടറിയുടെ ഔദ്യോഗിക മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ - 9496043627

ഇ-മെയില്‍ : vayalargp@gmail.com