ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

വാര്‍ഡ് - 1 വാര്‍ഡ് - 2 വാര്‍ഡ് - 3 വാര്‍ഡ് - 4

വാര്‍ഡ് - 5 വാര്‍ഡ് - 6 വാര്‍ഡ് - 7 വാര്‍ഡ് - 8

വാര്‍ഡ് - 9 വാര്‍ഡ് - 10 വാര്‍ഡ് - 11 വാര്‍ഡ് - 12

വാര്‍ഡ് - 13 വാര്‍ഡ് - 14 വാര്‍ഡ് - 15 വാര്‍ഡ് - 16