2019-20 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2019-20 അന്തിമഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2019-20 കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2019-20 KARADU BENEFICIARY LIST

2019-20 ബഡ്ജറ്റ്

2018-19 അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

കൃഷി വ്യക്തിഗത ആനുകുല്യങ്ങള്‍

വിവിധ വ്യക്തിഗത ആനുകുല്യങ്ങള്‍

കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

2018-19 വിവിധ ആനുകുല്യങ്ങളുടെ കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് -കൃഷി ,സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

2018-19 ബഡ്ജറ്റ്

BUDGET -2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് വ്യക്തിഗത ആനുകുല്യങ്ങള്‍ 2017-18

1.വീട് വാസ്യയോഗ്യമാക്കല്‍ (എസ്.സി)

2.പട്ടിക ജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ്

3.ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (എസ്.സി)

4.ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്(ജനറല്‍)

5.വീട് വാസ്യയോഗ്യമാക്കല്‍(ജനറല്‍)

6.മാലിന്യ സംസ്ക്കരണ പ്ലാന്‍റ് റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ്

7. കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

8. ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നിര്‍മ്മാണം

9. പച്ചക്കറി വികസനം

10. തെങ്ങിന്‍തൈ വിതരണം

11. നെല്‍കൃഷി വികസനം

12. തെങ്ങിന് ജൈവവളം കുമ്മായം എന്നിവ നല്കല്‍

13. വനിത ഗ്രൂപ്പുുകള്‍ക്ക് സംരംഭത്തിന് ധനസഹായം

ലൈഫ് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക വിജ്ഞാപനം

വിജ്ഞാപനം

സാധ്യത പട്ടികയില്‍ നിന്നും നിരസിച്ച ഗുണഭോക്താക്കള്‍

സ്വന്തമായി ഭുമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില്‍ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

പട്ടിക -1

പട്ടിക-2

സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

പട്ടിക-1

പട്ടിക-2

Older Entries »