2020-2021 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വികസന സെമിനാര്‍

വരന്തരപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2020-21 സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തേക്കുള്ള വികസനസെമിനാര്‍ 2020 ഫെബ്രുവരി 28-ാം തിയ്യതി വരന്തരപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില്‍ വെച്ച് കൂടുകയുണ്ടായിimg-20200228-wa0025img-20200228-wa0039

വരന്തരപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ റോസ്ഗര്‍ ദിനം ആചരിച്ചു

വരന്തരപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 2020 ഫെബ്രുവരി മാസം 27-ാം തിയ്യതി ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് 700 ലധികം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച്കൊണ്ട് റോസ്ഗര്‍ ദിനം സമുചിതമായി ആചരിച്ചു.img-20200227-wa0012img-20200227-wa00071img-20200227-wa0013

വരന്തരപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും ഐ എസ് ഒ നിലവാരത്തിലേക്ക്

2019 മെയ് മാസം 8-ാം തിയ്യതി വരന്തരപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഐ എസ് ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ലഭിച്ചു
ISO CERTIFICATE

അറിയിപ്പ്

വരന്തരപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
കെട്ടിട നികുതി ദായകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

നമ്പര്‍ - ബി3-11313 /19 തിയ്യതി : 27/02/2020

വരന്തരപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് 2019-20 വര്‍ഷം വരെ അടവാക്കേണ്ടുന്ന വസ്തു നികുതിയുടെ ഡിമാന്‍റ് നോട്ടീസ് എല്ലാ നികുതിദായകര്‍ക്കും കുടുംബശ്രീ മുഖേന നല്‍കിയിട്ടുള്ളതാണ്.സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 414/2020/തസ്വഭവ പ്രകാരം 31/03/2020 വരെ വസ്തുനികുതിയില്‍ പിഴപലിശ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നികുതിദായകര്‍ പരമാവധി ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

എന്ന്
സെക്രട്ടറി

ഹരിതകേരളം

ഹരിതകേരള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് തുടക്കമായി

ഹരിതകേരള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് തുടക്കമായി

20161208_113425img_20161208_113249_1

വരന്തരപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -ആദ്യ നാല് സ്ലാബ്കാരെ തൊഴില്‍നികുതിയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കല്‍ ഉത്തരവ്

വരന്തരപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -ആദ്യ നാല് സ്ലാബ്കാരെ തൊഴില്‍നികുതിയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കല്‍ ഉത്തരവ്