വണ്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 2018-19 - വർഷത്തെ AFS, AUDIT റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

AFS, AUDIT REPORT കള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വണ്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 2017-18 - വർഷത്തെ AFS, AUDIT റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

AFS, AUDIT REPORT കള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ മുഖേന ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

community-kitchen

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

” വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കരട്  വോട്ടര്‍ പട്ടിക  www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന് വെബ് സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്

വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണറിപ്പോര്ട്ട് 2018-2019

ഭരണറിപ്പോര്ട്ട് 2018-2019

വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

പോത്തുക്കുട്ടി വിതരണം-എസ്.സി

കറവ പശു വളര്‍ത്തല്‍ വിതരണം-എസ്.സി

വയോജനം കട്ടില്‍ ജനറല്‍ ലിസ്റ്റ്

വയോജനം കട്ടില്‍ എസ്.സി

വനിതകള്‍ക്ക് ആട് വളര്‍ത്തല്‍ -ജനറല്‍

വനിതകള്‍ക്ക് ആട് വളര്‍ത്തല്‍ -എസ്.സി

മേല്‍ക്കുര മാറ്റി ഇരുമ്പ് മേല്‍ക്കുര സ്ഥാപിക്കല്‍ എസ്.സി

ഗാര്‍ഹിക കക്കൂസ് നിര്‍മ്മാണം ജനറല്‍

വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് പഠനോപകരണം എസ്.സി

വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - മുടപ്പല്ലൂര്‍ ജനസേവന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തി ഉദ്ഘാടനം

2019 ഫെബ്രുവരി 22 - 9 മണിക്ക്

1-img-20190220-wa00201 2-img-20190220-wa00191

വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ ലിസ്റ്റ്

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

CLICK HERE TO VIEW

വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

CLICK HERE TO VIEW