വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - മുടപ്പല്ലൂര്‍ ജനസേവന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തി ഉദ്ഘാടനം

2019 ഫെബ്രുവരി 22 - 9 മണിക്ക്

1-img-20190220-wa00201 2-img-20190220-wa00191

വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ ലിസ്റ്റ്

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

CLICK HERE TO VIEW

വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ദര്‍ഘാസ് പരസ്യം

CLICK HERE TO VIEW

വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് MGNRES ക്വട്ടഷന്‍ പരസ്യം

CLICK HERE TO VIEW

വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഹരിത കേരളം മിഷന് ഉദ്ഘാടനം

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഹരിത കേരളം മിഷന് പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം

NOTICE

NOTICE

വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ടെണ്ടര്‍/ ക്വട്ടഷന്‍ പരസ്യം

CLICK HERE TO VIEW

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥകള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം -ഗുണഭോകതൃ പട്ടിക

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

CLEARENCE CERTIFICATE OF LOCAL FUND AUDIT 2013-2014

CLICK HERE TO VIEW