100% കളക്ഷന്‍ നേടിയതിനുളള ഉപഹാരം വാമനപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്‍ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു

2017-2018 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ആദ്യമായി 100% കളക്ഷന്‍ നേടിയതിനുളള ഉപഹാരം നെല്ലനാട് പെര്‍ഫോര്‍മന്‍സ് ആഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് സൂപ്പര്‍വൈസറുടെ കൈയില്‍ നിന്നും വാമനപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് vamanapuramജീവനക്കാര്‍ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.

പദ്ധതി രൂപീകരണ ഗ്രാമസഭ 2018-2019

27331718_536212256743727_3808097832541118072_n

ലൈഫ് മിഷന്‍ - അപ്പീല്‍ (1) പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും അപ്പീല്‍ ( 1)  പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരില്‍  നിന്നും അപ്പീല്‍ (1) പ്രകാരം അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്‍ മാര്‍ഗ്ഗരേഖ& faq

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുളള ഗ്രാമസഭ 2017-2018

gramasabha-shedule-2017