ഗ്രാമസഭ-ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2019-2020

2019-2020 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  /  ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് / ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലേയ്ക്കായുളള  ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃ ഗ്രാമസഭ 2019-2020

gramasabha-shedule-2018

2019-2020 പദ്ധതി രൂപീകരണ ഗ്രാമസഭാ സമ്മേളനം


gramasabha-shedule-20191

സ്വാപ് ഷോപ്പ്

swap-shop2

2018-2019 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018-2019 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  /  ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് / ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലേയ്ക്കായുളള  ഗുണഭോക്തൃ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യമുളള  പദ്ധതികള്‍ക്കായി ഗ്രാമസഭ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വിശദമായ ലിസ്റ്റിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.