ഗുണഭോക്തൃ ഗ്രാമസഭ 2019-2020

gramasabha-shedule-2018

2019-2020 പദ്ധതി രൂപീകരണ ഗ്രാമസഭാ സമ്മേളനം


gramasabha-shedule-20191

സ്വാപ് ഷോപ്പ്

swap-shop2

2018-2019 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018-2019 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  /  ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് / ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലേയ്ക്കായുളള  ഗുണഭോക്തൃ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യമുളള  പദ്ധതികള്‍ക്കായി ഗ്രാമസഭ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വിശദമായ ലിസ്റ്റിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

വാമനപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2018 -2019 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം സെക്രട്ടറി, എ.ഇ, അസി.സെക്രട്ടറി, വി.ഇ.ഒ എന്നിവര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളിലേയ്ക്ക് മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊളളുന്നു. പ്രവര്‍ത്തിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍  http://tender.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും , പ്രവര്‍ത്തി സമയങ്ങളില്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും ലഭ്യമാണ്.

പ്രവര്‍ത്തിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.