പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തിരുവനന്തപുരം
ബ്ലോക്ക്     

:

വാമനപുരം 
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

23.87ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

15

 
ജനസംഖ്യ

:

20114
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

9574
സ്ത്രീകള്‍

:

10540
ജനസാന്ദ്രത

:

842
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1100
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

89.34
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

94.14
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

85.04
Source : Census data 2001