വാമനപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2018 -2019 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം സെക്രട്ടറി, എ.ഇ, അസി.സെക്രട്ടറി, വി.ഇ.ഒ എന്നിവര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളിലേയ്ക്ക് മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ ദര്‍ഘാസുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊളളുന്നു. പ്രവര്‍ത്തിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍  http://tender.lsgkerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും , പ്രവര്‍ത്തി സമയങ്ങളില്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും ലഭ്യമാണ്.

പ്രവര്‍ത്തിയുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.