2017-2018 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ആദ്യമായി 100% കളക്ഷന്‍ നേടിയതിനുളള ഉപഹാരം നെല്ലനാട് പെര്‍ഫോര്‍മന്‍സ് ആഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് സൂപ്പര്‍വൈസറുടെ കൈയില്‍ നിന്നും വാമനപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് vamanapuramജീവനക്കാര്‍ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.