വള്ളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ജീവനക്കാര്യം

വള്ളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ജീവനക്കാര്യം( സെക്രട്ടറി, അസ്സി:സെക്രട്ടറി)

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19 വാർഡ് 1, വാർഡ് 15

വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19 വാർഡ് 1, വാർഡ് 15

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ഭവനരഹിതരുടെ ആദ്യ ഗഡു വിതരണം

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ഭവനരഹിതരുടെ ആദ്യ ഗഡു വിതരണം ബഹു: മാവേലിക്കര എം.എല്‍.എ, ശ്രീ. ആര്‍.രാജേഷ്‌ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

വള്ളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്യം

ജീവനക്കാര്യം

ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്‌ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്‌ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ഹരിതകേരളം മിഷന്‍, ജാഗ്രതോല്‍സവം 2018-19- വള്ളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ജാഗ്രതോല്‍സവം 2018-19

ജാഗ്രതോല്‍സവം

ജാഗ്രതോല്സവം

വളളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധിക ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-2018

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

വളളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്യം

1.ശ്രി.സി.ആർ.ജയചന്ദ്രൻ

ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്,

വളളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വളളികുന്നം പി.ഓ , ആലപ്പുഴ 690501
Phone- 04792335236 email-vallikunnamgp@gmail.com

2.ശ്രി.എം.അൻസർ

അക്കൌണ്ടന്‍റ്

വളളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വളളികുന്നം പി.ഓ , ആലപ്പുഴ 690501
Phone- 04792335236 email-vallikunnamgp@gmail.com

3.ശ്രി.എസ്.സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ

സീനിയർ ക്ലാരക്ക്,

വളളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വളളികുന്നം പി.ഓ , ആലപ്പുഴ 690501
Phone- 04792335236 email-vallikunnamgp@gmail.com

4.ശ്രിമതി.ബിന്ദുമോൾ.റ്റിഎസ്

സീനിയർ ക്ലാരക്ക്,

വളളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വളളികുന്നം പി.ഓ , ആലപ്പുഴ 690501
Phone- 04792335236 email-vallikunnamgp@gmail.com

5.ശ്രിമതി.തസ്മി.എം.എഫ്

സീനിയർ ക്ലാരക്ക്,

വളളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വളളികുന്നം പി.ഓ , ആലപ്പുഴ 690501
Phone- 04792335236 email-vallikunnamgp@gmail.com

6.ശ്രിമതി.രമ്യ.എ

സീനിയർ ക്ലാരക്ക്,

വളളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വളളികുന്നം പി.ഓ , ആലപ്പുഴ 690501
Phone- 04792335236 email-vallikunnamgp@gmail.com

7.ശ്രിമതി.ശ്രീജ.ആർ

ക്ലാർക്ക്,

വളളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വളളികുന്നം പി.ഓ , ആലപ്പുഴ 690501
Phone- 04792335236 email-vallikunnamgp@gmail.com

8.ശ്രിമതി.ദീപ ശശിധരൻ

ക്ലാർക്ക്,

വളളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വളളികുന്നം പി.ഓ , ആലപ്പുഴ 690501
Phone- 04792335236 email-vallikunnamgp@gmail.com

9.ശ്രിമതി.ബിന്ദു.ജി

ക്ലാർക്ക്,

വളളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വളളികുന്നം പി.ഓ , ആലപ്പുഴ 690501
Phone- 04792335236 email-vallikunnamgp@gmail.com

10.ശ്രിമതി.അമ്പിളി.സി

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്

വളളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വളളികുന്നം പി.ഓ , ആലപ്പുഴ 690501
Phone- 04792335236 email-vallikunnamgp@gmail.com

11.ശ്രി.എൻ.രാജപ്പക്കുറുപ്പ്

പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ,

വളളികുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വളളികുന്നം പി.ഓ , ആലപ്പുഴ 690501
Phone- 04792335236 email-vallikunnamgp@gmail.com

Older Entries »