വളളിക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വളളിക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 23 വാര്‍ഡുകളിലേയും കരട് വോട്ടർ പട്ടിക ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോട്ടർ പട്ടിക താഴെ കാണിച്ച ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്.
https://drive.google.com/open?id=1iRH06JGXdA2laxpPb-fXs33ZbflPLYhl

Tender 2016-17

tender91

വളളിക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ടെന്‍ണ്ടര്‍ പരസ്യം സംമ്പന്ധിച്ച്.

tender-purchase-sec

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഇ- ടെന്‍ണ്ടര്‍ പരസ്യം

e-tender

വളളിക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി പരസ്യം.

notice3

അങ്കനവാടിക്ക് സ്ഥലം നല്‍കുന്നതിന്

tender-notice

കമ്പ്യൂട്ടര് ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല് - ക്വട്ടേഷന് നോട്ടീസ്

http://lsgkerala.in/vallikkunnupanchayat/files/2017/03/tender-notice1.jpg

http://lsgkerala.in/vallikkunnupanchayat/files/2017/03/tender-notice1.jpg

ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഫര്ണിച്ചര് വാങ്ങല് ടെണ്ടര് നോട്ടീസ്

http://lsgkerala.in/vallikkunnupanchayat/files/2017/03/2017-03-08-16-36-45_0001-copy.jpg

http://lsgkerala.in/vallikkunnupanchayat/files/2017/03/2017-03-08-16-36-45_0001-copy.jpg

വളളിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചാത്ത് ഇ -ടെണ്ടര്‍

img_0005

വളളിക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2016-17 വാര്ഷിക പദ്ധതി, പ്രൊജകട് നം. 287/17 -മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം

TENDER

വളളിക്കുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് MGNREGS ടെണ്ടറ് പരസ്യം.

tender