വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കമ്മ്യുണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ അംഗീകരിച്ച ലിസ്റ്റ്

ലിസ്റ്റ് 1

ലിസ്റ്റ2

ലിസ്റ്റ് 3

2019-20 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20


വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഐ.എസ്. ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍

അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള മാനദണ്ഢങ്ങള്‍ പാലിച്ചുള്ള  പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാഴ്ചവച്ചതിന്  വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഐ.എസ്സ്. ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ലഭിച്ചു. ഹൈദ്രാബാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ടാറ്റാ പ്രോജക്ട് ലിമിറ്റഡ് എന്നസ്ഥാപനമാണ് സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ് നല്‍കിയത്. ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ കൃത്യമായ നടത്തിപ്പിന് , കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അധിഷ്ഠിത ഓഫീസ് സംവിധാനം , രേഖകളുടെ കൃത്യമായ സൂക്ഷിപ്പ്, വൃത്തിയുള്ള ഓഫീസും പരിസരവും, ജനസൌഹ്യദ പെരുമാറ്റം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലിലൂടെയാണ് ഐ.എസ്. ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നോടിയത്.




ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ward-1-5

ward-6-10

അറിയിപ്പ്

വെള്ളപൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനം നടക്കുന്നതിനാല്‍ 17.08.2018 ന് നടത്താനിരുന്ന ദര്‍ഘാസ് തുറന്നു പരിശോധന 31.08.2018 11.00 AM ന് നടത്തുന്നതായിരിക്കും എന്ന്  എല്‍.എസ്.ജി.ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ അറിയിച്ചു.

ദര്‍ഘാസ് ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 30.08.2018 03.00 P M

Walk-in-interview for the post of STAFF NURSE & PALLIATIVECARE NURSE

തീയതി    -   04/06/2018

സമയം - രാവിലെ   10.30

സ്ഥലം - വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്

സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് - യോഗ്യതകള്‍

പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ നഴ്സ് - യോഗ്യതകള്‍

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

2017-18 വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിവരങ്ങള്‍

വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട ഉദ്ധ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങള്‍

വിവിധ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്ന് തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം വാങ്ങുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 ട്രൊഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ വേതന വിവരങ്ങള്‍

വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

1.  വാര്‍ഡ്  1

2. വാര്‍ഡ് 2

3. വാര്‍ഡ് 3

4. വാര്‍ഡ് 4

5. വാര്‍ഡ്5

6. വാര്‍ഡ് 6

7. വാര്‍ഡ് 7

8.വാര്‍ഡ് 8

9. വാര്‍ഡ് 9

10. വാര്‍ഡ് 10

11. വാര്‍ഡ്11

12. വാര്‍ഡ് 12

13. വാര്‍ഡ് 13

14.വാര്‍ഡ് 14

15.വാര്‍ഡ് 15

പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭാ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-2017

5 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള IAY ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

Older Entries »