അറിയിപ്പ്

വെള്ളപൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനം നടക്കുന്നതിനാല്‍ 17.08.2018 ന് നടത്താനിരുന്ന ദര്‍ഘാസ് തുറന്നു പരിശോധന 31.08.2018 11.00 AM ന് നടത്തുന്നതായിരിക്കും എന്ന്  എല്‍.എസ്.ജി.ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ അറിയിച്ചു.

ദര്‍ഘാസ് ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 30.08.2018 03.00 P M

Walk-in-interview for the post of STAFF NURSE & PALLIATIVECARE NURSE

തീയതി    -   04/06/2018

സമയം - രാവിലെ   10.30

സ്ഥലം - വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്

സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് - യോഗ്യതകള്‍

പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ നഴ്സ് - യോഗ്യതകള്‍

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

2017-18 വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിവരങ്ങള്‍

വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട ഉദ്ധ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങള്‍

വിവിധ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്ന് തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം വാങ്ങുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 ട്രൊഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ വേതന വിവരങ്ങള്‍

വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

1.  വാര്‍ഡ്  1

2. വാര്‍ഡ് 2

3. വാര്‍ഡ് 3


  ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-2017

  5 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള IAY ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

  പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

  ഫോറം-3 നോട്ടീസ്

  പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകള്‍

  കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

  01-നരിയാപുരം ഭാഗം-1

  01-നരിയാപുരം ഭാഗം-2

  02-കൈപ്പട്ടൂര്‍ ഭാഗം-1

  03- കൈപ്പട്ടൂര്‍ കിഴക്ക് ഭാഗം-1

  03- കൈപ്പട്ടൂര്‍ കിഴക്ക് ഭാഗം-2

  04-മായാലില്‍ ഭാഗം-1

  05-വള്ളിക്കോട് ഭാഗം-1

  05- വള്ളിക്കോട് ഭാഗം-2

  06-വാഴമുട്ടം ഭാഗം-1

  06-വാഴമുട്ടം ഭാഗം-2

  07-കാഞ്ഞിരപ്പാറ ഭാഗം-1

  08-കിടങ്ങേത്ത് ഭാഗം-1

  08- കിടങ്ങേത്ത് ഭാഗം-2

  09-ഞക്കുനിലം ഭാഗം-1

  09-ഞക്കുനിലം ഭാഗം-2

  10-പൈനുംമൂട് ഭാഗം-1

  10-പൈനുംമൂട് ഭാഗം-2

  11-വെള്ളപ്പാറ ഭാഗം-1

  11- വെള്ളപ്പാറ ഭാഗം-2

  12-കുടമുക്ക് ഭാഗം-1

  12- കുടമുക്ക് ഭാഗം-2

  13-കല്ലുവിള ഭാഗം-1

  13-കല്ലുവിള ഭാഗം-2

  14-വയലാവടക്ക് ഭാഗം-1

  14-വയലാവടക്ക് ഭാഗം-2

  15-നരിയാപുരം ഭാഗം-1

  15-നരിയാപുരം ഭാഗം-2

  സേവനവകാശം നിയമം 2012

  വിവരാവകാശ നിയമം 2005

  • ജനകീയാസൂത്രണം 2014-2015 ഗുണഭോക്ത്ര ലിസ്റ്റ്

  വാര്‍ഡ് -1

  വാര്‍ഡ്-2

  വാര്‍ഡ്-3

  വാര്‍ഡ്-4

  വാര്‍ഡ്-5

  വാര്‍ഡ്-6

  വാര്‍ഡ്-7

  വാര്‍ഡ്-8

  വാര്‍ഡ്-9

  വാര്‍ഡ്-10

  വാര്‍ഡ്-11

  വാര്‍ഡ്-12

  വാര്‍ഡ്-13

  വാര്‍ഡ്-14

  വാര്‍ഡ്-15  ജനപ്രതിനിധികള്‍

  പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍ 

  Older Entries »