ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ward-1-5

ward-6-10

അറിയിപ്പ്

വെള്ളപൊക്ക ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനം നടക്കുന്നതിനാല്‍ 17.08.2018 ന് നടത്താനിരുന്ന ദര്‍ഘാസ് തുറന്നു പരിശോധന 31.08.2018 11.00 AM ന് നടത്തുന്നതായിരിക്കും എന്ന്  എല്‍.എസ്.ജി.ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ അറിയിച്ചു.

ദര്‍ഘാസ് ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 30.08.2018 03.00 P M

Walk-in-interview for the post of STAFF NURSE & PALLIATIVECARE NURSE

തീയതി    -   04/06/2018

സമയം - രാവിലെ   10.30

സ്ഥലം - വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്

സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് - യോഗ്യതകള്‍

പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ നഴ്സ് - യോഗ്യതകള്‍

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

2017-18 വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിവരങ്ങള്‍

വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട ഉദ്ധ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങള്‍

വിവിധ ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്ന് തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം വാങ്ങുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 ട്രൊഡേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ വേതന വിവരങ്ങള്‍

വള്ളിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

1.  വാര്‍ഡ്  1

2. വാര്‍ഡ് 2

3. വാര്‍ഡ് 3

4. വാര്‍ഡ് 4

5. വാര്‍ഡ്5

6. വാര്‍ഡ് 6

7. വാര്‍ഡ് 7

8.വാര്‍ഡ് 8

9. വാര്‍ഡ് 9

10. വാര്‍ഡ് 10

11. വാര്‍ഡ്11

12. വാര്‍ഡ് 12

13. വാര്‍ഡ് 13

14.വാര്‍ഡ് 14

15.വാര്‍ഡ് 15

പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭാ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-2017

5 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള IAY ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഫോറം-3 നോട്ടീസ്

പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകള്‍

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

01-നരിയാപുരം ഭാഗം-1

01-നരിയാപുരം ഭാഗം-2

02-കൈപ്പട്ടൂര്‍ ഭാഗം-1

03- കൈപ്പട്ടൂര്‍ കിഴക്ക് ഭാഗം-1

03- കൈപ്പട്ടൂര്‍ കിഴക്ക് ഭാഗം-2

04-മായാലില്‍ ഭാഗം-1

05-വള്ളിക്കോട് ഭാഗം-1

05- വള്ളിക്കോട് ഭാഗം-2

06-വാഴമുട്ടം ഭാഗം-1

06-വാഴമുട്ടം ഭാഗം-2

07-കാഞ്ഞിരപ്പാറ ഭാഗം-1

08-കിടങ്ങേത്ത് ഭാഗം-1

08- കിടങ്ങേത്ത് ഭാഗം-2

09-ഞക്കുനിലം ഭാഗം-1

09-ഞക്കുനിലം ഭാഗം-2

10-പൈനുംമൂട് ഭാഗം-1

10-പൈനുംമൂട് ഭാഗം-2

11-വെള്ളപ്പാറ ഭാഗം-1

11- വെള്ളപ്പാറ ഭാഗം-2

12-കുടമുക്ക് ഭാഗം-1

12- കുടമുക്ക് ഭാഗം-2

13-കല്ലുവിള ഭാഗം-1

13-കല്ലുവിള ഭാഗം-2

14-വയലാവടക്ക് ഭാഗം-1

14-വയലാവടക്ക് ഭാഗം-2

15-നരിയാപുരം ഭാഗം-1

15-നരിയാപുരം ഭാഗം-2

സേവനവകാശം നിയമം 2012

വിവരാവകാശ നിയമം 2005

  • ജനകീയാസൂത്രണം 2014-2015 ഗുണഭോക്ത്ര ലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഡ് -1

വാര്‍ഡ്-2

വാര്‍ഡ്-3

വാര്‍ഡ്-4

വാര്‍ഡ്-5

വാര്‍ഡ്-6

വാര്‍ഡ്-7

വാര്‍ഡ്-8

വാര്‍ഡ്-9

വാര്‍ഡ്-10

വാര്‍ഡ്-11

വാര്‍ഡ്-12

വാര്‍ഡ്-13

വാര്‍ഡ്-14

വാര്‍ഡ്-15Older Entries »