അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

സ്വരാജ് അവാര്‍ഡ് 2017-18

സ്വരാജ് അവാര്‍ഡ് 2017-18

സ്വരാജ് അവാര്‍ഡ് 2017-18

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

സ്വരാജ് അവാര്‍ഡ് 2016-17

സ്വരാജ് അവാര്‍ഡ് 2016-17

സ്വരാജ് അവാര്‍ഡ് 2016-17

വള്ളത്തോള്‍നഗര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിത ലിസ്റ്റ്-അപ്പീല്‍ പട്ടിക

അപ്പീല്‍ പട്ടിക click here

ലൈഫ് മിഷന്‍ -കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക (30/07/2017)

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി സര്‍വ്വെ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടേയും, ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടേയും കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക click here

Voters List MotherRoll Published on 07.09.2015

voters list MotherRoll 2015 published on 07.09.2015 View

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2015

Draft voters list 2015 published on 01.06.2015 View

മഹാത്മ പുരസ്കാരം 2014-15

puraskar

puraskar

ഇ-ഗവേണന്‍സ് വാര്‍ത്തകള്‍

vallathol-nagarതൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ വളളത്തോള്‍ നഗര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ ജനസേവന കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനവും , മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രോജക്ടിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനവും15/02/2013 ന് യഥാക്രമം ആലത്തൂര് മണ്ഡലം എം പി ശ്രീ പി കെ ബിജു, എം എല്‍ എ കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍ എന്നിവര്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. ജനന - മരണ രജിസ്ട്രേഷന്‍ 1970 മുതല്‍ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് വെബ്സൈറ്റില്‍ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന്‍റെയും , സൂചിക ഫയല്‍ ട്രാക്കിംഗ് വിവരങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കിയതിന്‍റെയും, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെന്‍ഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കിയതിന്‍റെയും, വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഇ-ഫയലിംഗ് നടപ്പിലാക്കിയതിന്‍റെയും, ജനന-മരണ-വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍ വിവരങ്ങളിലെ എസ് എം എസ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയതിന്‍റെയും പ്രഖ്യാപനവും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നു.

Older Entries »