ഐ.എസ്.ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ജില്ലാതല പ്രഖ്യാപനം

.....

ഐ.എസ്.ഒ സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ജില്ലാതല പ്രഖ്യാപനം

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

Draft voters list 2020 published on 20.01.2020 View

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

സ്വരാജ് അവാര്‍ഡ് 2017-18

സ്വരാജ് അവാര്‍ഡ് 2017-18

സ്വരാജ് അവാര്‍ഡ് 2017-18

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

സ്വരാജ് അവാര്‍ഡ് 2016-17

സ്വരാജ് അവാര്‍ഡ് 2016-17

സ്വരാജ് അവാര്‍ഡ് 2016-17

വള്ളത്തോള്‍നഗര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിത ലിസ്റ്റ്-അപ്പീല്‍ പട്ടിക

അപ്പീല്‍ പട്ടിക click here

ലൈഫ് മിഷന്‍ -കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക (30/07/2017)

സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി സര്‍വ്വെ പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടേയും, ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടേയും കരട് ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക click here

Voters List MotherRoll Published on 07.09.2015

voters list MotherRoll 2015 published on 07.09.2015 View

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2015

Draft voters list 2015 published on 01.06.2015 View

Older Entries »