ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

beneficiary-list

കരട് ഗുണഭോക്ത്യലിസ്റ്റ് 2019-20

Draft-Beneficiary-List

കാലവര്‍ഷ കെടുതി - ശുചീകരണ അവലോകന യോഗം

Calamity Relief Meeting

MGNREGS TENDER 20.08.2018 ലേക്ക് മാറ്റി വച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നറിയിക്കുന്നു.

postpone-notice-001

ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക 2018-19

*Beneficiary-List-2018-19*

ഓണ്‍ലൈന്‍ സൌകര്യങ്ങള്‍

Tax Payment & Ownership Certificate =>

LIFE - APPROVED & REJECTED LISTS

Click Here

ഓണാഘോഷം- പൂക്കളങ്ങളിലൂടെ

img-20170813-wa0012img-20170813-wa0011img-20170813-wa0010img-20170813-wa0013

പകല്‍ വീട് , ബഡ്സ് സ്കൂള്‍, & Slaughter House and Crematorium

പകല്‍ വീട് , ബഡ്സ് സ്കൂള്‍, & Slaughter House and Crematorium എന്നിവ ഒന്നും തന്നെ വല്ലച്ചിറ  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ പരിധിയില്‍ ഉള്‍പെപടുന്നില്ല

മാലിന്യ നിക്ഷേപം - നിരീക്ഷണ പ്രദേശങ്ങള്‍

പൊതു സ്ഥലങ്ങളില്‍ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ്.  പഞ്ചായത്തിന്‍റെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള പ്രാധാന മാലിന്യ നിക്ഷേപ സ്ഥലങ്ങള്‍

  • 14-ാം വാര്‍ഡില്‍ സ്വാമീസ് ഓട്ടു കമ്പനിക്ക് മുന്‍വശം
  • 14-ാം വാര്‍ഡില്‍ തൊട്ടിപ്പറമ്പ് അമ്പലം വഴി
  • 14-ാം വാര്‍ഡില്‍ മണവം കോഡ് അമ്പലം വഴി

Older Entries »