ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ കരട് പട്ടിക

ജനകീയാസൂത്രണം 2016-17

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്


GENERAL LEDGER TRIAL BALANCE from 2014 to 2015
GENERAL LEDGER TRIAL BALANCE from 2013 to 2014
GENERAL LEDGER TRIAL BALANCE from 2012 to 2013


SCHEDULES OF INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT From 2014 to 2015
SCHEDULES OF INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT From 2013 to 2014
SCHEDULES OF INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT From 2012 to 2013


INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT From 2014 to 2015
INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT From 2013 to 2014
INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT From 2012 to 2013


CASH BOOK SUMMARY From 2014 To 2015
CASH BOOK SUMMARY From 2013 To 2014
CASH BOOK SUMMARY From 2012 To 2013


SCHEDULES OF BALANCE SHEET STATEMENT As on 2015
SCHEDULES OF BALANCE SHEET STATEMENT As on 2014
SCHEDULES OF BALANCE SHEET STATEMENT As on 2013


BALANCE SHEET STATEMENT As on 2015
BALANCE SHEET STATEMENT As on 2014
BALANCE SHEET STATEMENT As On 2013


RECEIPT AND PAYMENT STATEMENT SCHEDULES For 2014 To 2015
RECEIPT AND PAYMENT STATEMENT SCHEDULES For 2013 To 2014
RECEIPT AND PAYMENT STATEMENT SCHEDULES For 2012 To 2013


RECEIPT AND PAYMENT STATEMENT For 2014 To 2015
RECEIPT AND PAYMENT STATEMENT For 2013 To 2014
RECEIPT AND PAYMENT STATEMENT For 2012 To 2013

ജനകീയ ജൈവവൈവിദ്ധ്യ രജിസ്റ്റര്‍ നിര്‍മ്മാണം

ജനകീയ ജൈവവൈവിദ്ധ്യ രജിസ്റ്റര്‍ നിര്‍മ്മാണം

വിവരാവകാശ ചട്ടങ്ങള്‍ 2006

വിവരാവകാശ ചട്ടങ്ങള്‍ 2006

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവരാവകാശം

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവരാവകാശം

വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങളും രേഖകളും ലഭിക്കുന്നതിന് ഒടുക്കേണ്ട ഫീസുകളുടെ വിവരം

വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങളും രേഖകളും ലഭിക്കുന്നതിന് ഒടുക്കേണ്ട ഫീസുകളുടെ വിവരം

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം

ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് സംവിധാനം വഴി  ജനങ്ങള്‍ക്ക് :-

  • സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്ന തീയതി ഉറപ്പുനല്‍കുന്നു;
  • സേവനങ്ങള്‍ സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കുന്നു;
  • ഒരു സേവനത്തിന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനും അപാകത പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി ഒരുതവണ ഓഫീസില്‍ വന്നാല്‍ മതിയെന്ന അവസ്ഥ ഉറപ്പുനല്‍കുന്നു;
  • സേവനങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍ വേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നു;
  • സേവനങ്ങള്‍ എപ്പോഴെല്ലാം ലഭിക്കുമെന്ന വിവരംലഭ്യമാക്കുന്നു;
  • സേവനങ്ങള്‍ക്ക് ആരെ സമീപിക്കണമെന്നവിവരംലഭ്യമാക്കുന്നു;
  • ഉദ്യോഗസ്ഥരിലൂടെയും ചെക്ക്ലിസ്റ്, പൌരാവകാശരേഖ തുടങ്ങിയവ വഴി സംശയങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സംവിധാനം ഉറപ്പുനല്‍കുന്നു;
  • കഴിവതും പ്രിന്റ് ചെയ്ത അപേക്ഷകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍

ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം 65- ല്‍ നിന്നും 60 വയസ്സാക്കി ഉത്തരവായി

വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷനുള്ള  കുറഞ്ഞ പ്രായം  65- ല്‍  നിന്നും 60  വയസ്സാക്കി  കൊണ്ടുളള കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഉത്തരവ് നവംബര്‍ 2013 മുതല്‍ നിലവില്‍ വന്നു.