തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015

ഇലക്ഷന്‍ വോട്ടേര്‍സ് ലിസ്റ്റ്

ward 1

ward 2

ward 3

ward 4

ward 5

ward 6

ward 7

ward 8

ward 9

ward 10

ward 11

ward 12

ward 13