ഭരണറിപ്പോര്ട്ട്

1. ഡി.സി.ബി

2.വാര്‍ഷിക കണക്ക് സംഗ്രഹം 2014-15

3. തനതുഫണ്ട്

4. പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

5.വികസനഫണ്ട് വിനിയോഗം