പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കണ്ണൂര്‍
ബ്ളോക്ക്     

:

കണ്ണൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

2.04 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

13
 
ജനസംഖ്യ

:

8920
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

4580
സ്ത്രീകള്‍

:

4340
ജനസാന്ദ്രത

:

4373
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

948
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

93.25
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

97.16
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

89.12
Source : Census data 2001